Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosti PR Clinic s.r.o.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť PR Clinic s.r.o., IČO: 44 956 444, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 61117/B (ďalej len „Spoločnosť“).

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov je možné kontaktovať Spoločnosť na emailovej adrese office@prclinic.eu  alebo na telefónnom čísle +421 905 763 153.

 2. Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj so slovenským zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sú adresované fyzickým osobám, ktorých údaje spracúva v rámci svojej činnosti Spoločnosť, a to najmä zmluvným partnerom Spoločnosti resp. zamestnancom zmluvných partnerov Spoločnosti, alebo osobám, ktoré kontaktovali spoločnosť poštou, emailom alebo telefonicky, čo viedlo, k tomu, že má Spoločnosť prístup k ich osobným údajom. Zásady sa nevzťahujú na zamestnancov Spoločnosti, na ktorých sa vzťahujú osobitné zásady ochrany osobných údajov zamestnancov.

 3. Kategórie dotknutých osobných údajov

Spoločnosť môže v rámci svojej činnosti spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

  1. identifikačné údaje dotknutých osôb (napr. titul, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, pracovná pozícia);
  2. kontaktné údaje (napr. adresa, sídlo, telefónne číslo, email).

 4. Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Spoločnosťou je najmä plnenie zákonných a zmluvných povinností ako aj efektívny výkon obchodnej činnosti Spoločnosti.

Kontaktné údaje dotknutých osôb môžu byť Spoločnosťou využívané aj na účely komunikácie a na účely zasielania marketingových a propagačných informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti a produktov Spoločnosti.

 5. Právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je v súlade s článkom 6 GDPR zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak je daný aspoň jeden z právnych základov spracúvania.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúcich právnych základoch:

  1. súhlas dotknutých osôb
  2. plnenie zákonných povinností Spoločnosti
  3. plnenie zmluvných povinností Spoločnosti
  4. oprávnené záujmy Spoločnosti.

 6. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj na základe oprávnených záujmov Spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takýmito oprávnenými nárokmi Spoločnosti môžu byť najmä uplatňovanie nárokov Spoločnosti alebo bránenie sa voči uplatneným nárokom voči Spoločnosti, preukazovanie súladu s príslušnými právnymi predpismi ako aj zaistenie bezpečnosti Spoločnosti.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe oprávnených záujmov Spoločnosti iba v prípade, ak oprávnené záujmy, ktoré Spoločnosť sleduje, prevažujú nad záujmami a základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

 7. Súhlas dotknutej osoby

V prípade, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený Spoločnosti odvolať. Odvolanie súhlasu dotknutou osobou musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

 8. Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov

Spoločnosť spracúva mnohé osobné údaje dotknutých osôb na účely plnenia svojich zákonných a zmluvných povinností ako aj na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje.

V prípade týchto účelov je spracúvanie osobných údajov spoločnosťou nutné. Ak osobné údaje dotknutou osobou nebudú poskytnuté, môže to mať za následok nemožnosť Spoločnosti plniť svoje zákonné alebo zmluvné povinnosti na základe čoho Spoločnosť nebude môcť vstúpiť do zmluvného vzťahu alebo komunikovať s dotknutou osobou.

Spoločnosť garantuje dotknutým osobám, že každý zo získavaných súhlasov určených na legalizáciu parciálnej (čiastkovej) spracovateľskej operácie alebo iného účelu spracúvania osobných údajov nesúvisiaceho s využívaním zákonných alebo zmluvných povinností resp. s oprávnenými záujmami Spoločnosti, bude môcť byť vyjadrený dotknutou osobou slobodne a nezávisle od možnosti využívať ostatné služby Spoločnosti. Možnosť využívania služieb Spoločnosti v žiadnom prípade nie je podmienená získavaním súhlasu dotknutej osoby na účely, ktoré nesúvisia s využívaním služieb poskytovaných Spoločnosťou (napr. marketingové účely). Dotknutá osoba má vo vzťahu k takýmto parciálnym spracovateľským operáciám alebo nesúvisiacim účelom spracúvania jej osobných údajov vždy možnosť neudeliť Spoločnosti súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo možnosť využívať služby. V niektorých prípadoch však môže udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb priamo ovplyvniť možnosť poskytovania služieb.

 9. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania, na dobu, ktorá je povolená alebo vyžadovaná právnymi predpismi alebo po dobu udelenia súhlasu dotknutou osobou.

V zmysle článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR sa osobné údaje môžu uchovávať dlhšie vtedy, ak sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely a za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných GDPR na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb (zásada minimalizácie uchovávania).

 10. Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov priznáva GDPR dotknutým osobám právo požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená osobne, na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej Spoločnosti na adresu sídla Spoločnosti, prostredníctvom emailovej adresy office@prclinic.eu  alebo na telefónnom čísle +421 905 763 153.

Spoločnosť upozorňuje dotknuté osoby, že pri vybavovaní žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže požiadať žiadajúcu dotknutú osobu o dôveryhodné overenie jej totožnosti, a to najmä v prípade, ak dotknutá osoba bude žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle Spoločnosti (t.j. napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.

 11. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby bolo dotknuté právo dotknutej osoby obrátiť sa  na akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.

Dozorným orgánom je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Sídlo:                             Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo:          +421 2 32 31 32 14

Email:                           statny.dozor@pdp.gov.sk

Webové sídlo:             https://dataprotection.gov.sk/

 12. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb nevyužíva rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 13. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť spracúva prostredníctvom svojich odborne vyškolených zamestnancov alebo prostredníctvom externých poskytovateľov služieb.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť okrem Spoločnosti spracúvané aj príjemcami, resp. kategóriami príjemcov, medzi ktorých možno zahrnúť najmä spoločnosti zabezpečujúce mzdové a finančné účtovníctvo, spoločnosti zabezpečujúce agendu ochrany duševného vlastníctva a vykonávanie právnych previerok (Due Diligence) Spoločnosti, investorov a poradcov Spoločnosti, poskytovateľov IT služieb alebo spoločnosti zabezpečujúce bezpečnosť v rámci priestorov Spoločnosti.

V prípade, ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané zmluvným partnerom Spoločnosti, v  mene a účet Spoločnosti, Spoločnosť s takýmto zmluvným partnerom uzatvorila zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov, pričom takýto zmluvný partner je oprávnený spracúvať osobné údaje výlučne na základe zdokumentovaných pokynov Spoločnosti a on ako aj jeho zamestnanci sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom dotknutých osôb.

 14. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje dotknutých osôb sú primárne spracúvané v rámci Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ktoré zabezpečujú primeranú mieru ochrany osobných údajov dotknutých osôb. Osobné údaje dotknutých osôb Spoločnosť nezverejňuje a ani ich neprenáša do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 15. Záverečné ustanovenia

Dotknuté osoby vedomým a slobodným konaním prejaveným v uzavretí zmluvného vzťahu, začatí komunikácie so Spoločnosťou alebo v poskytnutí súhlasu so spracúvaním osobných údajov potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom týchto Zásad, ktorým porozumeli a s ktorých obsahom súhlasia.

V prípade, ak dotknuté osoby nesúhlasia alebo nedostatočne rozumejú obsahu či významu ktorejkoľvek časti týchto Zásad, ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov, alebo ak dotknuté osoby zistia akýkoľvek nesúlad týchto Zásad, Spoločnosť uvíta vecné výhrady a pripomienky dotknutých osôb, o ktorých sa zaväzuje s dotknutými osobami komunikovať s cieľom chrániť a podporovať ich práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre práva a slobody dotknutých osôb.

Spoločnosť zároveň žiada dotknuté osoby, aby akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu oznámili Spoločnosti, aby bola zabezpečená správnosť a bezpečnosť osobných údajov.

Spoločnosť bude Zásady pravidelne revidovať a aktualizovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov. O zmene týchto Zásad Spoločnosť informuje dotknuté osoby obvyklým spôsobom komunikácie.

Naša krvná skupina je PR pozitív.
Sme PR Clinic.

Copyright © 2021 PR Clinic s.r.o.
Zásady ochrany osobných údajov
by visibility
vyhľadať
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram